top of page

about us

We make provision for 30 men and 12 women.

People are admitted between 17:30 and 18:30. They must be sober and in possession of an ID document and must pay an admission fee of R8, or R13 if they have a job or a grant. We assist the poorest first. No bookings are accepted and everyone is treated exactly the same.

Paying admission is part of the rehabilitation process and helps people to accept responsibility for themselves. Those seeking admission to the Shelter must be sober and drug free and prepared to obey the rules of the Shelter. These rules include consideration of fellow residents and being prepared to help clean the Shelter. The rules also ensure that all residents are treated the same.

Members of the community are urged not to give beggars money – rather give them a ticket to the Shelter. These can be bought at the Shelter, Fidders in Andringa Street or the BP garage in Dorp Street. Alternatively, a note giving contact details and requesting that we admit a specific individual for the night will also be accepted. The entrance fee will then be collected from the person whose details are on the note. Instead of writing a note you can phone the Shelter.

The purpose of the rules of the Stellenbosch Night Shelter is to ensure the good management of the shelter for the benefit of both our staff and our clients. Our rules require that our clients take into consideration their fellow man and that they must be prepared to help keep the Night Shelter clean and tidy. The rules ensure that everyone is treated the same.

Die Skuiling  maak voorsiening vir 30 mans en 12 vroue.

Kliente word tussen 17:30 en 18:30 toegelaat. Hulle moet nugter wees en oor 'n ID-dokument beskik en 'n toegangsfooi van R8 of R13 betaal as hulle 'n werk of 'n toelae het. Ons help die sonder enige inkomste eerste. Geen besprekings word aanvaar nie en almal word presies dieselfde hanteer.

Betaling vir toelating  is deel van die rehabilitasieproses en help mense om verantwoordelikheid vir hulself te aanvaar. Diegene wat toegang tot die skuiling wil hê, moet nugter en dwelmvry wees en bereid wees om die reëls van die skuiling te gehoorsaam. Hierdie reëls sluit in die oorweging van mede-inwoners en om bereid te wees om die skuiling te help skoonmaak. Die reëls verseker ook dat alle inwoners dieselfde behandel word.

Lede van die gemeenskap word versoek om nie bedelaars geld te gee nie - gee hulle eerder 'n kaartjie vir die Skuiling. Dit kan gekoop word by die Skuiling en Fidders in Andringastraat . Alternatiewelik sal 'n nota met kontakbesonderhede en waarin versoek word dat ons 'n spesifieke persoon vir die nag toelaat, ook aanvaar word. Die toegangsgeld word dan verhaal van die persoon wie se besonderhede op die nota is. In plaas daarvan om 'n nota te skryf, kan u die Skuiling bel.

Die doel van die reëls van die Stellenbosch Nagskuiling is om die goeie bestuur van die skuiling tot voordeel van beide ons personeellede en ons kliënte te verseker. Ons reëls vereis dat ons kliënte hul medemens in ag neem en dat hulle bereid moet wees om die Nagskuiling skoon en netjies te help hou. Die reëls verseker dat almal dieselfde behandel word.

bottom of page