STELLENBOSCH NIGHT SHELTER ANNEX

In reaction to the ever increasing need to provide shelter to the homeless, the Stellenbosch Municipality requested the Stellenbosch Night Shelter committee to allow them to build a second shelter on the property of the Stellenbosch Night Shelter and to run it on their behalf. 

The Stellenbosch Night Shelter committee acceded to their request and the Municipal Shelter opened on the 17th of September 2007. This shelter is funded by die Municipality and run by the Stellenbosch Night Shelter committee. There are legally binding agreements in place. The Stellenbosch Night Shelter and the Annex Shelter are run independently although the Stellenbosch Night Shelter will share excess food and clothes. 

Die komitee van die Stellenbosch Nagskuiling bestuur die Anneks Skuiling. Die Anneks Skuiling het sy eie toesighouers, terwyl die maatskaplike werkers en assistent van die Stellenbosch Nagskuiling ook by die Anneks Skuiling aan diens is. 

The clients of the Night Shelter do not have to be sober but must be able to maintain a reasonable standard of behaviour and must not be disruptive. They have to provide some form of identification. No alcohol or drugs are allowed in the Shelter. 

They pay an admission fee of R8 per night or R13 if they have a job or a grant. 


It is our goal to have clients move to the Stellenbosch Night Shelter where they have to be sober. Once a person has proven that they can be sober and has stayed at the Stellenbosch Night Shelter they may not return to the Night Shelter Annex.

Clients may come on their own and do not have to be referred as in the past. Admission is between 17:30 and 18:30. They may not come late. The police or Municipal Law Enforcers may bring or refer clients after hours. This is limited to newcomers who have not yet been in the Shelter and do not know the rules. 

Die maatskaplike werker fasiliteer toegang tot mediese dienste, en help met aansoeke om toelaes en opname in ouetehuise. Haar doel is om mense van die Anneks Skuiling na die Stellenbosch Nagskuiling, waar hulle sober moet wees, oor te skuif.

In reaksie op die toenemende behoefte aan skuiling vir haweloses, het die Stellenbosch  Munisipaliteit  die Stellenbosch Nagskuiling -komitee versoek om hulle toe te laat om 'n tweede skuiling op die eiendom van die Nagskuiling te bou en dit namens hulle te bestuur. Die Stellenbosch Nagskuiling-komitee het aandag gegee aan hul versoek en die Munisipale Skuiling is in September 2007 geopen. Daar is wetlik bindende ooreenkomste. Die Stellenbosch Nagskuiling en die Stellenbosch Nagskuiling Anneks word onafhanklik bestuur, hoewel die Stellenbosch Nagskuiling oortollige kos en klere sal deel.

Die kliënte van die Nagskuiling Anneks hoef nie nugter te wees nie, maar moet in staat wees om 'n redelike gedragsstandaard te handhaaf en nie ontwrigtend wees nie. Hulle moet die een of ander vorm van identifikasie verskaf. Geen alkohol of dwelmmiddels word in die skuiling toegelaat nie.

Hulle betaal 'n toegangsfooi van R8 per nag of R13 as hulle 'n werk of 'n toelaag het. 

 

Sodra 'n persoon bewys het dat hy/sy  nugter kan wees en in die Stellenbosch Nagskuiling gebly het, sal hy moontlik nie na die Nagskuiling Anneks terugkeer nie.

Toegang is tussen 17:30 en 18:30. Hulle kom dalk nie laat nie. Slegs die polisie of munisipale wetstoepassers kan kliënte na ure bring of verwys. Dit is beperk tot nuwelinge wat nog nie in die Skuiling was nie en nie die reëls ken nie.